Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Veggerslev Borgerforening. § 1 Navn og hjemsted. Veggerslev Borgerforening er en forening med hjemsted i Norddjurs Kommune. § 2 Foreningens formål. Foreningens formål er som ejer at stå for opretholdelse og drift af det eksisterende forsamlingshus Grenaavej 83, Veggerslev. Forsamlingshuset skal være et møde- og samlingssted for byens og egnens befolkning til folkelige og kulturelle formål, og anvendes til udlejning. Endvidere kan foreningen varetage byens og borgernes interesser overfor offentlige myndigheder. § 2a Medlemmer og kontingent. Som medlem af foreningen kan alle husstande i Veggerslev og omegn samt andre med interesse for byen optages. Et medlemskab gælder hele husstanden og kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Et medlemskab kan maksimalt give 2 stemmer. § 3 Regnskab. Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to revisorer. Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog og udarbejder årsregnskab. § 4 Generalforsamling. Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i februar måned. Indkaldelsen skal ske mindst 14 dage før i den lokale ugepresse eller skriftligt til medlemmerne. Beslutninger tages ved simpel stemmeflertal. Der kan kun stemmes ved personlig fremmøde. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen inden 15. december og skal bekendtgøres på dagsordenen. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, hvis mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidste tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom. Indkaldelse foretages på samme måde som ved ordinær generalforsamling. Dagsordenen til den årlige ordinære generalforsamling skal bl.a. indeholde følgende: 1.Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år 3. Fremlæggelse af revideret regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år 5. Indkomne forslag 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter. 7. Valg af revisor og revisorsuppleant 8. Eventuelt Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. § 5 Bestyrelsen. Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der på den årlige generalforsamling vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis med 3 og 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Der vælges også 2 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen og 2 revisorer, som vælges for to år ad gangen og afgår skiftevis samt en revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan til særlige formål udtage medlemmer udenfor denne. § 6 Bestyrelsesmøde og forretningsorden. Der indkaldes til bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden, når formanden eller et medlem af bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmerne er mødt. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Sekretæren tager referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger, og alle referater, som efterfølgende godkendes og underskrives af bestyrelsen, skal indføres/ arkiveres i en forhandlingsprotokol/ringbind. Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse, vedligeholdelse af bygningen, fastsætter lejesatser og lejekontrakt, opkræver kontingent, ajourfører medlemskartotek og udarbejder et årsprogram for foreningens aktiviteter. Bestyrelsen har forpligtelse til at holde huset og dets ejendele sædvanlig bygningsforsikret. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser. § 7 Vedtægtsændring. Til ændring af vedtægter kræves en generalforsamlings beslutning, hvor mindst halvdelen af medlemmerne er mødt, og at mindst 2/3 af medlemmerne afgiver stemme for vedtagelse. Hvis ikke fremmødet er stort nok indkaldes indenfor 2 måneder til en ny generalforsamling, hvor simpelt flertal er gældende. § 8 Foreningens ophør. Foreningen kan nedlægges efter de samme regler, der gælder for ændring af vedtægter. Ved foreningens ophør skal den opløsende generalforsamling træffe bestemmelse om anvendelse af foreningens midler efter foreningens formål og almennyttige formål for Veggerslev by og omegn. De oprindelige vedtægter fra den stiftende generalforsamling i 1976 er ændret på to generalforsamlinger den 1 /2 og den 24/3 – 2012.