Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Veggerslev Borgerforening.
§ 1 Navn og hjemsted.

Veggerslev Borgerforening er en forening med hjemsted i Norddjurs Kommune.
§ 2 Foreningens formål.

Foreningens formål er som ejer at stå for opretholdelse og drift af det eksisterende forsamlingshus
Grenaavej 83, Veggerslev. Forsamlingshuset skal være et møde- og samlingssted for byens og egnens
befolkning til folkelige og kulturelle formål, og anvendes til udlejning.
Endvidere kan foreningen varetage byens og borgernes interesser overfor offentlige myndigheder.
§ 2a Medlemmer og kontingent.

Som medlem af foreningen kan alle husstande i Veggerslev og omegn samt andre med interesse for
byen optages. Et medlemskab gælder hele husstanden og kontingentet fastsættes på den ordinære
generalforsamling. Et medlemskab kan maksimalt give 2 stemmer.
§ 3 Regnskab.

Foreningens regnskabs- og kontingentår følger kalenderåret. Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling
være revideret af to revisorer. Kassereren modtager foreningens indtægter og betaler
de af bestyrelsen godkendte regninger. Kassereren fører kassebog og udarbejder årsregnskab.
§ 4 Generalforsamling.

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Den årlige ordinære
generalforsamling afholdes i februar måned. Indkaldelsen skal ske mindst 14 dage før i den lokale
ugepresse eller skriftligt til medlemmerne. Beslutninger tages ved simpel stemmeflertal. Der kan
kun stemmes ved personlig fremmøde. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen
inden 15. december og skal bekendtgøres på dagsordenen.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal indkaldes, hvis
mindst 10 medlemmer skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidste tilfælde
skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæring herom. Indkaldelse
foretages på samme måde som ved ordinær generalforsamling.

Dagsordenen til den årlige ordinære generalforsamling skal bl.a. indeholde følgende:
1.Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Fastsættelse af kontingent for det kommende år
5. Indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 bestyrelsessuppleanter.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.
§ 5 Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der på den årlige generalforsamling vælges for to år ad gangen
og afgår skiftevis med 3 og 4 medlemmer. Genvalg kan finde sted.
Der vælges også 2 bestyrelsessuppleanter for et år ad gangen og 2 revisorer, som vælges for to år ad
gangen og afgår skiftevis samt en revisorsuppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
næstformand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen kan til særlige formål udtage medlemmer udenfor
denne.
§ 6 Bestyrelsesmøde og forretningsorden.
Der indkaldes til bestyrelsesmøde med angivelse af dagsorden, når formanden eller et medlem af
bestyrelsen finder det nødvendigt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens
medlemmerne er mødt. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed
er formandens stemme afgørende. Sekretæren tager referat af bestyrelsesmøder og generalforsamlinger,
og alle referater, som efterfølgende godkendes og underskrives af bestyrelsen, skal indføres/
arkiveres i en forhandlingsprotokol/ringbind.
Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse, vedligeholdelse af bygningen, fastsætter lejesatser
og lejekontrakt, opkræver kontingent, ajourfører medlemskartotek og udarbejder et årsprogram for
foreningens aktiviteter.
Bestyrelsen har forpligtelse til at holde huset og dets ejendele sædvanlig bygningsforsikret.
Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og mindst et bestyrelsesmedlem.
Der påhviler ikke bestyrelsen eller foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens
forpligtelser.
§ 7 Vedtægtsændring.
Til ændring af vedtægter kræves en generalforsamlings beslutning, hvor mindst halvdelen af medlemmerne
er mødt, og at mindst 2/3 af medlemmerne afgiver stemme for vedtagelse. Hvis ikke
fremmødet er stort nok indkaldes indenfor 2 måneder til en ny generalforsamling, hvor simpelt flertal
er gældende.
§ 8 Foreningens ophør.
Foreningen kan nedlægges efter de samme regler, der gælder for ændring af vedtægter. Ved foreningens
ophør skal den opløsende generalforsamling træffe bestemmelse om anvendelse af foreningens
midler efter foreningens formål og almennyttige formål for Veggerslev by og omegn.
De oprindelige vedtægter fra den stiftende generalforsamling i 1976 er ændret på to generalforsamlinger
den 1 /2 og den 24/3 – 2012.